معرفی قلموی شاخه زنی 000 راه آوردقلم ره آورد : شاخه زنی 000
کاربرد : برای طراحی اسنفاده می شود . درکارهای خمیری برای طراحی چشم وابرو
مارک ره آورد محصول کشور ایران .